Všeobecné obchodní podmínky

SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP plus s.r.o.
se sídlem Holečkova 875/55, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČ: 24236683
DIČ: CZ24236683
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 201182
tel.: 774 823 901, v pracovní dny v době od 8.30 hodin do 15. 30 hodin
e-mail: obchod@sklenarstvinonstop.cz, info@sklenarstvinonstop.cz
(dále jen „prodávající“)

Další provozovna prodávajícího se nachází na adrese:
Dostihová 152, 763 15 Březová

1. Všeobecná ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod https://sklenarstvinonstop.cz/ (dále jen „Internetový obchod“) a dále vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které vznikají na základě kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, jejíž jsou nedílnou součástí. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vstoupit do Internetového obchodu a učinit v něm objednávku je dovoleno pouze osobám starším 18 let, osoby mladší tak mohou učinit pouze v rozsahu, který je svou povahou přiměřený rozumové a volné vyspělosti odpovídající jejich věku.

1.2 Je-li kupujícím spotřebitel řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) ve znění pozdějších předpisů.

1.3 Je-li kupujícím jiný subjekt než spotřebitel, řídí se vztahy neupravené těmito obchodními podmínkami občanským zákoníkem, přičemž podle § 2158 odst. 1 ObčZ platí, že se ustanovení § 2158 až § 2174 občanského zákoníku nepoužijí.

1.4 Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi a zároveň souhlasí s reklamačním řádem, který je součástí těchto obchodních podmínek.

1.5 Znění těchto obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.6 Prodávající archivuje uzavřenou kupní smlouvu a zpřístupňuje údaje v ní obsažené dalším osobám v nezbytném rozsahu pouze za účelem jejího plnění, nebo ve svém oprávněném zájmu, popř. pokud mu to ukládá nějaká právní povinnost. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení svého uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

2. Vymezení pojmů

2.1 Spotřebitel je kupující, který uzavírá smlouvu s podnikatelem, mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého podnikání.

2.2 Subjekt jiný než spotřebitel je kupující, který je podnikatel a který nakupuje výrobky nebo využívá služby za účelem svého podnikání v souladu s § 420 občanského zákoníku.

2.3 Podnikatel je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

2.4 Prodávající je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu zboží nebo poskytuje služby. Prodávající je oprávněn objednané zboží dodat i prostřednictvím jiného dodavatele. V tomto případě odpovídá tak, jako by zboží dodal kupujícímu sám.

2.5 Kupní smlouva vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací) zaslanou kupujícímu na jeho uvedenou adresu elektronické pošty. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněna kontrola a změna vložených údajů. Po odeslání objednávky jsou údaje prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je řádné vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Pokud prodávající kupujícímu neodešle do tří pracovních dnů od objednání zboží ani akceptaci objednávky ani její odmítnutí, má se za to, že objednávka nebyla akceptována a je stornována.

2.6 Kupující souhlasí s použitím komunikačním prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé každé ze stran při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy si hradí každá strana sama.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1 Uzavřením kupní smlouvy vznikne Prodávajícímu povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat a kupujícímu povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu, tedy kupní cenu zboží, balné a dopravné.

3.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá bezvadné zboží v souladu s platným právním řádem České republiky, a to na adresu sběrného místa prodávajícího, popř. po vzájemné dohodě na adresu, kterou dohodne prodávající s kupujícím, je-li taková adresa na území ČR. Dodávky zboží budou dle dostupnosti produktů a provozních možností Prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle od 5 do 10 pracovních dní po připsání platby za zboží, popř. službu na účet prodávajícího. Ve výjimečných případech, nebo pokud není zboží skladem, může být dodací lhůta i delší, o čemž bude kupující bezodkladně po zjištění této skutečnosti vyrozuměn. Místo dodání je stanoveno na adresu sběrného místa prodávajícího, popř. po vzájemné dohodě na adresu, kterou dohodne prodávající s kupujícím. Za splnění dodávky se považuje dodání a převzetí zboží nebo služby kupujícím.

3.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny. Nebezpečí nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení zboží přechází na kupujícího odevzdáním zboží kupujícímu.

3.4 Při převzetí zboží od přepravní služby si kupující vždy pečlivě zkontrolujte neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede tuto informaci do předávacího protokolu přepravní služby.

4. Platební podmínky

4.1 Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny před odesláním zboží kupujícímu. Kupující uhradí kupní cenu zboží, na kterou bude vystaven zálohový list, ve 100% výši bankovním převodem, popř. kartou.

4.2 Kupující je povinen uhradit prodávajícímu společně s kupní cenou také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Balné a dopravné u zásilek dodávaných přepravní službou je uvedeno v rekapitulaci objednávky.

4.3 Na základě bodu 3.2. bude zboží dodáno na sběrné místo, popř. po vzájemné dohodě na adresu, kterou uvede kupující. Kupující je povinen si takto dodané zboží převzít. Při vyzvednutí je kupující na vyžádání povinen prokázat svou totožnost dokladem s fotografií.

5. Odstoupení od kupní smlouvy

5.1 Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, což je většina sortimentu nabízeného prodávajícím, neboť se jedná o skla řezaná na zákazníkem požadované rozměry nebo jinak upravovaná.

5.2 Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží, v případě smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

5.3 Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující prostřednictvím pošty na adresu prodávajícího uvedenou na faktuře či na adresu elektronické pošty prodávajícího nebo jiným jednoznačným způsobem.. Prodávající potvrdí spotřebiteli bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

5.4 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Prodávající je oprávněn provést ve lhůtě 10 dnů od vrácení zboží kupujícím přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zda vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno. Ve lhůtě 10 dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle odst. 3 tohoto článku vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.5 V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Kupující je povinen zboží vrátit úplné, tj. včetně veškerého dodaného příslušenství, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a v hodnotě, v jakém zboží převzal. Prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. Pokud kupující vrátí zboží poškozené, je prodávající oprávněn nárok na náhradu škody vzniklé na zboží jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6 Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6. Přeprava a dodání zboží

6.1 Místem dodání je adresa uvedená v elektronické objednávce.

6.2 Zboží je dodáno převzetím zboží kupujícím.

6.3 Prodávající se zavazuje dodat zboží v nejkratším možném termínu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, resp. v akceptaci objednávky nebude uveden jiný termín, tak nejpozději do 30 dnů od akceptace objednávky.

6.4 Kupující se zavazuje převzít zboží nejpozději poslední den dodací lhůty. V případě nepřevzetí zboží ve stanovené lhůtě kupujícím přechází na kupujícího nebezpečí škody na zboží a nebude brán zřetel na škráby, uražené rohy a jiné vady spojené s uskladněním zboží nebo jakoukoliv manipulací s ním. Takovéto vady nebude možné reklamovat.

6.5 Způsob přepravy zboží je uveden v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo v případě nemožnosti využití nebo jiných komplikací u způsobu přepravy zboží uvedeného v objednávce, využít jiný způsob přepravy, za který však může být kupujícímu účtována maximálně cena ve výši objednané přepravy.

6.6. Nevyzvedne-li si kupující zboží ve lhůtě pro jeho dodání, bude mu zaslána výzva (emailem, sms, dopisem) s dodatečnou lhůtou k jeho vyzvednutí v délce 30 dní. Pokud si kupující zboží nevyzvedne ani v takto stanovené dodatečné lhůtě, prodávající zboží uskladní na náklady a odpovědnost kupujícího a bude jej skladovat ve své provozovně, kde bude mít kupující stále možnost si zboží vyzvednout. Avšak počínaje třicátým dnem po zaslání výzvy s dodatečnou lhůtou k vyzvednutí zboží, má prodávající právo kupujícímu účtovat skladovací náklady ve výši 50 Kč/den. Po jednom roce skladování nebo pokud výše skladovacích nákladů přesáhne cenu zboží, podle toho, co nastane dříve, má prodávající právo zboží zlikvidovat a kupujícímu vedle skladného naúčtovat také dodatečné náklady spojené s likvidací zboží.

7. Práva z vadného plnění (reklamační řád)

7.1 Prodávající odpovídá za to, že odeslané zboží při převzetí nemá vady. Faktura slouží jako záruční list. Po doručení zásilky (balíku) přepravní službou, je kupující povinen balík pozorně prohlédnout, zda není někde viditelně poškozen, poté ihned balík otevřít a zkontrolovat, zda zboží (sklo) vevnitř není poškozeno. To vše je nutné udělat ještě před podpisem převzetí. Pokud bude poškozen balík nebo zboží, je třeba to ihned napsat přepravci do jeho dokumentů o předání. V případě, že je poškozen balík, ale zboží je v pořádku, je nezbytné tuto skutečnost napsat přepravci do dokumentů, ale zboží může kupující převzít. V případě, že je poškozeno zboží uvnitř balíku, kupující odmítne balík převzít. Pokud tak neučiní a poškozené zboží či zboží nezkontrolované převezme, vystavuje se riziku, že přepravce či prodávající neuznají reklamaci jako oprávněnou.

7.2 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.3 Kupující je povinen bez zbytečného odkladu o případných závadách a nedostatcích zboží prodávajícího písemně informovat. Při reklamaci je nutné se zbožím předložit doklad od zakoupení zboží. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla/místa podnikání nebo jakékoliv provozovny prodávajícího, a může tak učinit i prostřednictvím prostředků komunikace na dálku a zaslání zboží třetí osobou.

7.4 Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161 občanského zákoníku, může kupující-spotřebitel požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Neodstoupí-li kupující-spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující-spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu-spotřebiteli působilo značné obtíže.

7.5 Práva z vadného plnění kupujícímu nenáleží, jde-li o vady zboží, které byly způsobeny dopravou zboží prováděnou kupujícím nebo neodbornou manipulací prováděnou kupujícím, nebo nevhodným skladováním zboží.

7.6 Právo z vadného plnění se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, nevhodným užíváním nebo ošetřením, vlivem povětrnostních podmínek, neodbornou manipulací, úmyslným poškozením nebo na vady, na které byl kupující upozorněn písemně v kupní smlouvě.

7.7 Kupující-spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, kupující-jiný subjekt v době šesti měsíců od převzetí. 
V případě, že má kupující zaplacenou prodlouženou záruku, tak právo z vady, je uvedeno v podmínkách „prodloužené záruky“.

7.8 Prodávající rozhodne o reklamaci kupujícího – spotřebitele ihned, ve složitých případech do 15 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím– spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě.

7.9 Kupující nemá nárok na vícenáklady spojené s podanou reklamací, ani na jiné náklady související s vadou zboží a uplatněním reklamace, ledaže jsou tyto nároky uvedeny v kupní smlouvě nebo vyplývají přímo z kogentního ustanovení zákona.

8. Náhrada škody

8.1 Za škody způsobené na jiném zařízení než předmětu smluvní dodávky, za nedostatky vyplývající z podepsané smlouvy nebo za porušení smluvních podmínek odpovídá prodávající jen tehdy, když tyto škody vzniknou jako následek hrubého porušení povinnosti prodávajícího. Hrubým porušením povinnosti se rozumí úmysl nebo hrubá nedbalost na straně prodávajícího. Povinnost prodávajícího k náhradě škody je však omezena jen do výše maximálně dvojnásobku kupní ceny dodaného zboží, kvůli kterému byla škoda způsobena. Toto se týká všech nároků na náhradu škody, a to přímých i nepřímých, ušlého zisku, přerušení nebo omezení provozu apod.

8.2 Za jiné porušení povinnosti prodávajícím, zejména za škody vzniklé nikoli hrubou nedbalostí prodávajícího nebo osob plnících jeho závazky, je odpovědnost prodávajícího nebo těchto osob vyloučena.

9. Promlčení

9.1 Promlčecí lhůta nároků kupujícího vyplývajících z vadného plnění, jakož i na náhradu škody je omezena na jeden rok od vzniku nároku, pokud kogentní ustanovení zákona nestanoví lhůty delší. 

10. Ochrana osobních údajů

10.1 Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v databázi prodávajícího při respektování povinnosti správce dle zákona č. 110/2019 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016 679 (GDPR).

10.2 Kupující na základě těchto obchodních podmínek svou objednávkou u prodávajícího poskytuje prodávajícímu své osobní údaje nutné k uzavření a plnění kupní smlouvy, tj. jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo, e-mail, příp. další. Prodávající se zavazuje takto kupujícím poskytnuté osobní údaje nevyužívat k žádným jiným účelům neuvedeným ve smlouvě.

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Vyřizování dalších požadavků kupujících zajišťuje prodávající také prostřednictvím elektronické adresy obchod@sklenarstvinonstop.cz, info@sklenarstvinonstop.cz

11.2 Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

11.3 Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.

11.4 Vztah založený kupní smlouvou se vždy řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Tím nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

11.5 V případě sporu mezi kupujícím spotřebitelem a Prodávajícím může spotřebitel využít též možnosti mimosoudního řešení sporu. V takovém případě může kupující spotřebitel kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je Česká obchodní inspekce. Více informací o mimosoudním řešení sporů lze nalézt též na stránkách www.coi.cz. Zahájit alternativní řešení sporu je rovněž možné prostřednictvím on-line formuláře na stránkách https://webgate.ec.europa.eu/odr/.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od  29. 3. 2023

cookie

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

Souhlasíte s používáním cookies?

Ano, souhlasím Nesouhlasím Nastavení
close

Používáme cookies

Abychom vám usnadnili procházení stránek, nabídli přizpůsobený obsah nebo reklamu a mohli anonymně analyzovat návštěvnost, využíváme soubory cookies, které sdílíme se svými partnery pro sociální média, inzerci a analýzu. Jejich nastavení upravíte odkazem "Nastavení cookies" a kdykoliv jej můžete změnit v patičce webu. Podrobnější informace najdete v našich Zásadách ochrany osobních údajů a používání souborů cookies. Souhlasíte s používáním cookies?

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat. Používáme krátkodobé (session cookie) – vymažou se z vašeho počítače po zavření prohlížeče.

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

close

Cookies

Tento web používá soubory cookie a z hlediska zákona se jedná o osobní údaje. Správcem těchto osobních údajů je SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP plus s.r.o., Holečkova 875/55, 15000 Praha 5, IČO: 242 36 683.

Další detailní informace o tom, jak nás můžete kontaktovat a jak zpracováváme osobní údaje (včetně cookies), se dozvíte v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů, který najdete na našem webu.

Obecně o cookies

Cookies jsou malé textové soubory, které mohou používat webové stránky k mnoha účelům, např. k personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií nebo analýze návštěvnosti, některé slouží k tomu, aby si webová stránka pamatovala vaše preference. Tyto soubory se ukládají do vašeho zařízení (např. do počítače, tabletu nebo mobilního telefonu). Každá webová stránka může do vašeho prohlížeče odesílat své vlastní soubory cookies pouze v případě, pokud to umožňuje nastavení vašeho prohlížeče.

Zákon stanoví, že můžeme na vašem zařízení ukládat soubory cookie, pokud jsou nezbytně nutné pro provoz těchto stránek (viz sekce Nezbytné cookies), a to bez vašeho souhlasu, na základě tzv. oprávněného zájmu. Pro všechny ostatní typy souborů cookie potřebujeme váš souhlas, jehož plný text najdete zde, a který můžete kdykoliv odvolat pomocí tohoto formuláře.

Druhy cookies

Cookies se dělí podle účelu, k jakému jsou využívány a ta takto:

Nezbytné (technické)

Tyto cookies pomáhají s tím, aby byly webové stránky použitelné. Poskytují základní funkce jako je navigace na stránce nebo změna rozlišení prohlížeče dle velikosti vašeho zařízení. Bez těchto souborů nemůže web správně fungovat.

Tyto cookies lze blokovat (zakázat), ale část stránek se vám nemusí zobrazovat správně, některé části dokonce nemusí fungovat. Návody pro nejčastěji používané prohlížeče najdete zde:

Preferenční (funkcionální)

Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace, které mění způsob, jakým se webová stránka chová nebo vypadá jako je váš preferovaný jazyk nebo region, ve kterém se nacházíte.

Statistické (výkonnostní)

Tyto soubory cookie pomáhají vlastníkům webových stránek porozumět tomu, jak návštěvníci interagují s webovými stránkami tím, že shromažďují a hlásí informace, často anonymně.

Reklamní

Reklamní soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků a jejich chování. Záměrem je zobrazovat reklamy, které jsou relevantní a poutavé pro jednotlivé uživatele, a proto jsou hodnotnější pro vydavatele a inzerenty třetích stran.

Seznam cookies

Na našem webu využíváme jak naše vlastní cookies, tak cookies třetích stran, jejichž vlastní zásady zpracování uvádíme zde:

Vypracovala advokátní kancelář Petráš Rezek

close

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Identifikace správce: SKLENÁŘSTVÍ NONSTOP plus s.r.o., Holečkova 875/55, 15000 Praha 5, IČO: 242 36 683.

V souladu s ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob, v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále jen „Nařízení“) souhlasím tímto s tím, aby výše uvedená společnost (dále jen „správce“) zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje (dále jen osobní údaje), a to:

 • cookies

pro účely:

 • statistické(1) (např. doba vaší návštěvy našich stránek, nejčastěji používaná část webu apod.)
 • preferenční (např. identifikace prohlížeče, jazykové nastavení apod.)
 • marketingové a reklamní (např. personalizace reklamy, statistika vyhledávání apod.)
 • ostatní (jiné nezařazené technické účely)

Souhlas je možno nastavit pro všechny (tlačítko Ano, souhlasím) nebo pouze pro některé účely (zaškrtnutím příslušné části), případně je možné zamítnout vše (tlačítko Nesouhlasím).

Při udělení souhlasu smarketingovými a preferenčními cookies může docházet k profilování.

Poskytnutí údajů k účelům zpracování dle tohoto souhlasu je dobrovolné.

Beru na vědomí, že mám právo:

 • požadovat přístup k mým osobním údajům,
 • požadovat opravu či výmaz mých osobních údajů,
 • požadovat omezení zpracování,
 • vznést námitku proti zpracování,
 • na přenositelnost osobních údajů,
 • podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Byl/a jsem poučen/a, že mám v souladu s Nařízením právo kdykoliv odvolat svůj souhlas odvolat pomocí tohoto odkazu.

Veškeré informace včetně možnosti výkonu svých práv, způsobu odvolání souhlasu a doby uložení jednotlivých cookies najdete v dokumentech Cookies a Zásady ochrany osobních údajů, které najdete na našem webu.

(1) Zpracování statistických cookies je naším oprávněným zájmem. Zaškrtnutím příslušné části zde můžete uplatnit námitku proti tomuto zpracování a zastavit jejich zpracování.